ANATOMY OF THE
TITANIC

Tom McCLUSKIE

Thunder Bay Press - 1998

ISBN-10 : 1856484823

ISBN-13 : 978-1856484824